Jaarrekening

Wereld Evangelisatie voor Christus (WEC)

jaarrekening 2023 

ALGEMENE GEGEVENS

Oprichting en zetel

De stichting Wereld Evangelisatie voor Christus (WEC) is opgericht bij akte d.d. 25 november 1987 en is statutair gevestigd te Emmeloord.

Doelstelling

Middelen, waaronder gebouwen, beschikbaar stellen aan stichting WEC Nederland.

Instelling van algemeen nut

Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft derhalve een ANBI verklaring verkregen. Dit betekent dat giften van particulieren aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

VPB en BTW

Gegeven haar activiteiten wordt stichting Wereld Evangelisatie voor Christus in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Voor de omzetbelasting zijn alle activiteiten van de stichting vrijgesteld op basis van artikel 11 lid 1f Wet op de Omzetbelasting 1968.

Beleggingsbeleid

Het strategisch beleggingsbeleid van Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus is gericht op het vermijden van risico. De overtollige liquide middelen worden aangehouden op bank- en spaarrekeningen. Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus doet geen beleggingen in aandelen en obligaties.

Fondswervingsbeleid

De stichting heeft geen actief beleid voor het verwerven van financiële steun.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De beperkte werkzaamheden worden verricht door onbezoldigde vrijwilligers.

Bezoldiging bestuurders

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Ook geen vergoeding van gemaakte onkosten.

Meer info jaarrekening 2023