Beleidsplan

Beleidsplan periode 2023-2026
Stichting WEC Beheer

WEC Beheer
Waalstraat 40
8303 DH Emmeloord

INHOUDSOPGAVE
 …

1. Introductie

2. Visie

3. Missie

4. Uitgangspunten

5. Taken van Stichting WEC Beheer

6. Begroting en boekhouding

7. Beloning van bestuurders


1. INTRODUCTIE

Voor u ligt het beleidsplan voor de periode januari 2023 – januari 2026 van de stichting WEC
Beheer, voorheen stichting Wereld Evangelisatie voor Christus, gevestigd te Emmeloord.
De stichting is in 1965 opgericht als zendingsorganisatie en maakt deel uit van de internationale
organisatie WEC International. De stichting ziet zichzelf afhankelijk van God, van Zijn leiding en
van Zijn voorziening en heeft begin 2013 in het kader van een reorganisatie al haar activiteiten
overgedragen aan stichting WEC Nederland. Ook heeft er toen een bestuurs- en statutenwijziging
plaats gevonden waarbij haar doelstellingen zijn gewijzigd.
De stichting heeft nu als doel het beschikbaar maken van middelen, waaronder de in haar bezit
zijnde gebouwen, aan de nieuw opgerichte zendingsorganisatie Stichting WEC Nederland,
eveneens gevestigd te Emmeloord, en om deze stichting zoveel als mogelijk is te steunen in het
realiseren van haar doelstellingen. Deze kerntaak is geen arbeidsintensieve. Afgezien van een
bestuur heeft de stichting daarom geen medewerkers. De administratie is ondergebracht bij het
kantoor van stichting WEC Nederland. Tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering zal het beleidsplan
geëvalueerd kunnen worden en waar nodig worden bijgesteld.
Tijdens de vorige beleidsperiode, in november 2021, is de naam van de stichting gewijzigd om die
beter te laten aansluiten bij de aard van haar doelstellingen. Ook is om praktische redenen de in
gebruik zijnde bankrekening overgedragen aan stichting WEC Nederland en is er gelijktijdig een
nieuwe bankrekening geopend bij de ING bank.
Omdat er verder geen bijzondere veranderingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode is
het beleidsplan onveranderd vastgesteld voor de periode januari 2023 – januari 2026
Thamar Hamstra, bestuursvoorzitter

2. Doel

Het doel van de stichting is als volgt geformuleerd in haar statuten: “middelen, waaronder
gebouwen, beschikbaar te stellen aan Stichting WEC Nederland”.
Stichting WEC Beheer stelt zich dus tot doel om stichting WEC Nederland zoveel als mogelijk is te
steunen in de door haar ontplooide activiteiten om haar doelen te realiseren. Daarvoor wil de
stichting de door haar ontvangen financiële middelen beschikbaar maken, maar ook de in haar
bezit zijnde gebouwen in Emmeloord en Beugen.

3. Missie
De stichting ziet het als haar missie om door het beschikbaar maken van haar middelen,
waaronder de in haar bezit zijnde gebouwen, bij te dragen aan het realiseren van de doelen van
stichting WEC Nederland en daarmee aan het wereldwijd verspreiden van het Evangelie onder
onbereikte bevolkingsgroepen.


4. Taken van stichting WEC Beheer:
De stichting stelt zichzelf de volgende taken:

a.  Beschikbaar maken van onroerend goed
De stichting heeft verschillende gebouwen in haar bezit in Beugen en in Emmeloord. Deze
gebouwen zijn beschikbaar gesteld aan stichting WEC Nederland die er haar intrek in heeft
genomen. De gebouwen in Beugen worden hoofdzakelijk gebruikt voor training van missionaire
werkers, de gebouwen in Emmeloord dienen als kantoor en accommodatie voor stichting WEC
Nederland.
b. Beschikbaar maken van financiële middelen
De stichting kan gelden ontvangen op haar bankrekening door middel van donaties, legaten,
schenkingen en mogelijke andere bronnen. Vrij te besteden gelden (bedragen zonder aangegeven
bestemming) zullen in de eerste plaats worden benut voor het bestrijden van de onkosten
gerelateerd aan het onroerend goed van de stichting. Het resterende deel zal worden overgemaakt
naar stichting WEC Nederland ter ondersteuning van haar activiteiten. Dit zal gebeuren op door
het bestuur vast te stellen momenten.


5. Begroting en boekhouding
Het bestuur van Stichting WEC Beheer zal jaarlijks in de laatste drie maanden van het jaar de
begroting vaststellen voor het komende jaar. De boekhouding wordt gedaan door een vrijwilliger.
Jaarlijks zal door een door het bestuur te benoemen kascommissie een controle plaats vinden van
de boeken van de stichting. Na goedkeuring en acceptatie door het bestuur zal de jaarrekening
volgens voorschrift gepubliceerd worden op een daarvoor geschikte website.

6. Beloning van bestuurders
De bestuursleden ontvangen van de stichting geen vergoeding of beloning voor hun werk.2. 

Doel/Visie

Het doel van de stichting is als volgt geformuleerd in haar statuten: “middelen, waaronder gebouwen, beschikbaar te stellen aan Stichting WEC Nederland”.
Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus stelt zich dus tot doel om stichting WEC Nederland zoveel als mogelijk is te steunen in de door haar ontplooide activiteiten om haar doelen te realiseren. Daarvoor wil de stichting de door haar ontvangen financiële middelen beschikbaar maken, maar ook de in haar bezit zijnde gebouwen in Emmeloord en Beugen.

3. Missie

De stichting ziet het als haar missie om door het beschikbaar maken van haar middelen, waaronder de in haar bezit zijnde gebouwen, bij te dragen aan het realiseren van de doelen van stichting WEC Nederland en daarmee aan het wereldwijd verspreiden van het Evangelie onder onbereikte bevolkingsgroepen.

4. Taken van stichting  Wereld Evangelisatie voor Christus

De stichting stelt zichzelf de volgende taken:

a. Beschikbaar maken van onroerend goed
De stichting heeft verschillende gebouwen in haar bezit in Beugen en in Emmeloord. Deze gebouwen zijn beschikbaar gesteld aan stichting WEC Nederland die er haar intrek in heeft genomen. De gebouwen in Beugen worden hoofdzakelijk gebruikt voor training van missionaire werkers, de gebouwen in Emmeloord dienen als kantoor en accommodatie voor stichting WEC Nederland.

b. Beschikbaar maken van financiële middelen
De stichting kan gelden ontvangen op haar bankrekening door middel van donaties, legaten, schenkingen en mogelijke andere bronnen. Vrij te besteden gelden (bedragen zonder aangegeven bestemming) zullen in de eerste plaats worden benut voor het bestrijden van de onkosten gerelateerd aan het onroerend goed van de stichting. Het resterende deel zal worden overgemaakt naar stichting WEC Nederland ter ondersteuning van haar activiteiten. Dit zal gebeuren op door het bestuur vast te stellen momenten.

5. Begroting en boekhouding

Het bestuur van stichting Wereld Evangelisatie voor Christus zal jaarlijks in de laatste drie maanden van het jaar de begroting vaststellen voor het komende jaar. De boekhouding wordt gedaan door een vrijwilliger.

Jaarlijks zal door een door het bestuur te benoemen kascommissie een controle plaats vinden van de boeken van de stichting. Na goedkeuring en acceptatie door het bestuur zal de jaarrekening volgens voorschrift gepubliceerd worden op een daarvoor geschikte website.

6. Beloning van bestuurders

De bestuursleden ontvangen van de stichting geen vergoeding of beloning voor hun werk.

Beleidsplan 2023-2026 in pdf