Beleidsplan

Beleidsplan periode 2020-2022
Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus

Wereld Evangelisatie voor Christus
Waalstraat 40
8303 DH Emmeloord

INHOUDSOPGAVE
 …

1. Introductie

2. Doel/Visie

3. Missie

4. Taken van WEC Nederland

5. Begroting en boekhouding

6. Beloning van bestuurders


1. Introductie

Voor u ligt het beleidsplan voor de periode januari 2020 – januari 2022 van de stichting Wereld Evangelisatie voor Christus gevestigd te Emmeloord.
Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus is opgericht als zendingsorganisatie in 1967, als onderdeel van de internationale organisatie WEC International. De Stichting ziet zichzelf afhankelijk van God, van Zijn leiding en van Zijn voorziening en heeft begin 2013 in het kader van een reorganisatie al haar activiteiten overgedragen aan stichting WEC Nederland. Ook heeft er een bestuurs- en statutenwijziging plaats gevonden. Daarbij zijn haar doelstellingen gewijzigd. De stichting ziet nu als haar kerntaak het beschikbaar maken van middelen, waaronder de in haar bezit zijnde gebouwen, aan de nieuw opgerichte zendingsorganisatie Stichting WEC Nederland, eveneens gevestigd te Emmeloord, om deze stichting zoveel als mogelijk is te steunen in het realiseren van haar doelstellingen. Deze kerntaak is geen arbeidsintensieve. Afgezien van een bestuur heeft de stichting daarom geen medewerkers. De administratie is ondergebracht bij het kantoor van stichting WEC Nederland. Tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering zal het beleidsplan geëvalueerd kunnen worden en waar nodig worden bijgesteld. Omdat er geen bijzondere veranderingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode is het beleidsplan onveranderd vastgesteld voor de periode januari 2020 – januari 2022 Thamar Hamstra, bestuursvoorzitter.

2. Doel/Visie

Het doel van de stichting is als volgt geformuleerd in haar statuten: “middelen, waaronder gebouwen, beschikbaar te stellen aan Stichting WEC Nederland”.
Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus stelt zich dus tot doel om stichting WEC Nederland zoveel als mogelijk is te steunen in de door haar ontplooide activiteiten om haar doelen te realiseren. Daarvoor wil de stichting de door haar ontvangen financiële middelen beschikbaar maken, maar ook de in haar bezit zijnde gebouwen in Emmeloord en Beugen.

3. Missie

De stichting ziet het als haar missie om door het beschikbaar maken van haar middelen, waaronder de in haar bezit zijnde gebouwen, bij te dragen aan het realiseren van de doelen van stichting WEC Nederland en daarmee aan het wereldwijd verspreiden van het Evangelie onder onbereikte bevolkingsgroepen.

4. Taken van stichting  Wereld Evangelisatie voor Christus

De stichting stelt zichzelf de volgende taken:

a. Beschikbaar maken van onroerend goed
De stichting heeft verschillende gebouwen in haar bezit in Beugen en in Emmeloord. Deze gebouwen zijn beschikbaar gesteld aan stichting WEC Nederland die er haar intrek in heeft genomen. De gebouwen in Beugen worden hoofdzakelijk gebruikt voor training van missionaire werkers, de gebouwen in Emmeloord dienen als kantoor en accommodatie voor stichting WEC Nederland.

b. Beschikbaar maken van financiële middelen
De stichting kan gelden ontvangen op haar bankrekening door middel van donaties, legaten, schenkingen en mogelijke andere bronnen. Vrij te besteden gelden (bedragen zonder aangegeven bestemming) zullen in de eerste plaats worden benut voor het bestrijden van de onkosten gerelateerd aan het onroerend goed van de stichting. Het resterende deel zal worden overgemaakt naar stichting WEC Nederland ter ondersteuning van haar activiteiten. Dit zal gebeuren op door het bestuur vast te stellen momenten.

5. Begroting en boekhouding

Het bestuur van stichting Wereld Evangelisatie voor Christus zal jaarlijks in de laatste drie maanden van het jaar de begroting vaststellen voor het komende jaar. De boekhouding wordt gedaan door een vrijwilliger.

Jaarlijks zal door een door het bestuur te benoemen kascommissie een controle plaats vinden van de boeken van de stichting. Na goedkeuring en acceptatie door het bestuur zal de jaarrekening volgens voorschrift gepubliceerd worden op een daarvoor geschikte website.

6. Beloning van bestuurders

De bestuursleden ontvangen van de stichting geen vergoeding of beloning voor hun werk.

Beleidsplan 2020-2022 in pdf